top of page

Opšta politika zaštite privatnosti i ličnih podataka


Uvod

AdMind d.o.o. poštuje Vašu privatnost. Bez obzira na to da li ste sa AdMind d.o.o.-om u kontaktu oko proizvoda i/ili usluga kao kupac, korisnik, predstavnik javnosti itd.

Imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su, IP adresa, geolokacijski podaci, itd.


U Opštoj politici zaštite privatnosti i ličnih podataka AdMind d.o.o. („ova politika“), opisuje se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni prikupljaju, način korišćenja Vaših ličnih podataka, sa kim se Vaši lični podaci dijele, kako se štite i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, web mjesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova politika sadrži opšta pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mjesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi AdMind d.o.o. ili njima upravlja treća strana u ime AdMind d.o.o.-a, ova politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obavještenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obavještenjima o zaštiti privatnosti obavjestićemo Vas na primjeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primjer na web-mjestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsjetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

Ova politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja ADMIND D.O.O., Ilije Milovića 21, 81400 Nikšić, i/ili AdMind d.o.o.-ovi ovlašćeni prodavci, rešavaoci reklamacija i sl., zajedno navedeni u ovoj politici kao „AdMind d.o.o.“, „mi“, „nas“ i „naš“. Pri kraju ove politike možete pronaći neke definicije ključnih pojmova, upotrebljenih u ovoj politici (na primer lični podaci, obrada, rukovalac obradom, …).
 

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?

Organizacije odgovorne za obradu Vaših ličnih podataka su:

ADMIND D.O.O., Ilije Milovića 21, 81400 Nikšić

Rešavaoci reklamacija u ime i za račun ADMIND D.O.O., Ilije Milovića 21, 81400 Nikšić.

 

 

Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtjev u pogledu ličnih podataka?

Za sva pitanja, zahtjeve ili pritužbe u vezi sa primjenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka:

Email: info@ad-mind.me

ADMIND D.O.O., Ilije Milovića 21, 81400 Nikšić, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“

 

 

Osnovna načela:

Cijenimo povjerenje koje nam ukazujete tako što nam povjeravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvijek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna načela koja AdMind d.o.o. poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

Zakonitost: Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.

Najmanji opseg ličnih podataka (minimizacija): Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.

Ograničenje svrhe: Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.

Tačnost: Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.

Sigurnost i zaštita ličnih podataka: Sprovodićemo tehničke i organizacione mjere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mjere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namjernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmjene i drugih nezakonitih oblika obrade.

Pristup i ispravke: Vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući Vaša prava da od rukovaoca možete zahtjevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Pravnoj službi kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom.

Ograničenje čuvanja: Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtjev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora.

Zaštita pri međunarodnim prenosima: Osiguraćemo da će Vaši lični podaci, ukoliko budu preneseni u države van Evropskog gospodarskog prostora, biti preneseni u skladu sa zakonskim propisima i prilikom prenosa biće primjereno zaštićeni.

Zaštita ličnih podataka pri posredovanju trećim osobama: Osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim mjerama zaštite.

Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića: Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Obrada Vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi:

Uvijek ćete biti jasno obavješteni koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz odvojeno obavještenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ako:

  • ste dali saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obavještenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga; ili

  • je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka; ili

  • takvom obradom sledimo legitimne interese, npr. AdMind d.o.o. može određene lične podatke da obrađuje u svrhu sprečavanja zloupotrebe, odnosno prevare, pri utvrđivanju prava na temelju garancije, kako bi u određenim primjerima proverila Vaše zadovoljstvo njenim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima obavjestićemo Vas u obaveštenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom; ili

  • je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine,(plaćanje, mjesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, vraćanje proizvoda kupljenih na daljinu, servisiranja, ostvarivanja drugih prava potrošača po osnovu nesaobraznosti ili garancije.

 

 

U koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke i oblikovanje profila?

Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka

Važno nam je da su Vaši podaci uvek tačni i ažurirani. Obavjestite nas o svim promjenama ili greškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati preko kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka. Odredićemo razumne mjere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.

Pristup svojim ličnih podacima

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtjevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.

 

 

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahtjeve za garancijom i moguće zahtjeve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

Zaštita Vaših ličnih podataka

Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mjere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mjere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu Vaših ličnih podataka povjerićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mjere za zaštitu ličnih podataka.

 

Osiguranje zaštite podataka znači brigu o povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti

Vaših ličnih podataka.

  1. Povjerljivost: Vaše lične podatke zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.

  2. Cjelovitost: Vaše lične podatke zaštitićemo od promjena neovlašćenih trećih strana.

  3. Dostupnost: Pobrinućemo se da Vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.

 

 

Prosllijeđivanje ličnih podataka

U pogledu svrhe prikupljanja Vaših ličnih podataka možemo ih proslijediti, otkriti ili omogućiti pristup kategorijama korisnika navedenima u nastavku, a koji te podatke obrađuju u skladu sa navedenom svrhom. Od njih zahtjevamo da uvijek budu u skladu sa važećim pravnim propisima, pravilima zaštite ličnih podataka i da posvjećuju izuzetnu pažnju povjerljivosti Vaših ličnih podataka.

Upotreba društvenih medija

Ako se u AdMind d.o.o. alatima (internet stranica, portal …) prijavite iz društvenih medija (na primer pomoću Vašeg Facebook naloga), AdMind d.o.o. će zabiljeležiti Vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa proslijeđivanjem svojih ličnih podataka koje je AdMind d.o.o. zabilježio pomoću svog alata. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe.

Vaše mogućnosti i prava

Želimo da budemo što transparentniji, pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo Vaše lične podatke. Vaše mogućnosti odabira načina kontaktiranja
Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da Vas kontaktiramo odn. preko kog kanala (na primjer, e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, …). Ovo ćete moći da odaberete ostavljanjem svojih kontakt podataka na adekvatnom formularu, prilagođavanjem postavki privatnosti na odgovarajućem uređaju ili ažuriranjem korisničkog profila ili naloga sledeći uputstva za odjavu navedene u obavještenju. Ako ste ostavili više kontakt podataka, bez izričitog biranja načina odn. kanala kontaktiranja, primaćete naše promotivne i druge poruke na način koji je uobičajen u odnosu na publikaciju, sve u okviru dopustivih zakonskih okvira.

Vaši lični podaci: Uvijek nas možete kontaktirati putem kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje 3 „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtjeve?“) ako želite da saznate koje Vaše lične podatke obrađujemo i izvor tih podataka. U određenim uslovima imate pravo da primite lične podatke koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturisanom čitljivom obliku, kao i pravo da proslijedite te lične podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.

Ispravke
Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu.

Ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka.

Vaši prigovori

Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga (ako želite, možete nas obavjestiti preko kog kanala i koliko često želite da Vas kontaktiramo) ili da se Vaši lični podaci prosljeđuju trećim osobama u tu svrhu. Saglasnost možete povući pismenom izjavom, odnosno obavještenjem koje nam šaljete e-poštom na kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka ili na drugi način objavljen na www.admind.me  . Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka AdMind d.o.o. neće moći da pruži korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu na mail info@ad-mind.me u skladu sa zakonom.

Brisanje
Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima).

Pravne informacije:

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe. AdMind d.o.o. može ova pravila promijeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete provjeravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promjenama.

bottom of page